hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử có chi tiết nước ngoài hướng dẫn bạn trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai tử cho người nước ngoài.

Khai tử cho người nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1. Trình tự thực hiện:

- Người đi đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú cuối cùng của người chết; trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó chết.

- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp 1 bản chính Giấy chứng tử cho người đi đăng ký khai tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai tử.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú cuối cùng của người chết; trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó chết.

2. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có chi tiết nước ngoài) (Mẫu TP/HT-2012-TKKTNN);

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử;

- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng nhận hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

7. Cơ quan phối hợp: Không

8.Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử

10. Lệ phí (nếu có): Không

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

12. Mẫu đơn, mẫu Tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
(Dùng cho việc đăng ký khai tử có chi tiết nước ngoài)

Kính gửi: (1).................................................................................................................................

Họ và tên người khai:.....................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).............................................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)......................................................................................

Quan hệ với người đã chết:...........................................................................................................

Đề nghị(1) đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:...................................................................

Họ và tên: ............................................................................................Giới tính:.........................

Ngày, tháng, 5 sinh:.................................................................................................................

Dân tộc:............................................................... Quốc tịch:........................................................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: (2)..............................................................................................

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4).........................................................................................

Đã chết vào lúc:............ giờ............... phút, ngày ....................tháng................ 5.......................

Nơi chết:......................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:........................................................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (5) do ......................................................................

cấp ngày................ tháng................ 5.............................

Tôi cam đoan các nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                                                         Làm tại:................ , ngày...... tháng .......5.......

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký khai tử.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và xóa cụm từ “tạm trú”; giả dụ không có nơi đăng ký thường trú thì gạch 2 từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm bợ trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; giả dụ ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu ghi theo số Hộ chiếu, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; giả dụ ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “Hộ chiếu”.

(5) Nếu ghi theo số Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; giả dụ ghi theo số Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download