hoặc
Tài liệu học tập Công văn 8053/VPCP-KGVX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 8053/VPCP-KGVX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Về việc xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Công văn 8053/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 10 tháng 10 5 2012 về việc xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 8053/VPCP-KGVX
V/v: xây dựng Thông tư liên tịch về
khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận
trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 5 2012

                     Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định về hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động buôn bán trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo (Văn bản số 5663/BKHĐT-QLKTTW ngày 01 tháng 08 5 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, trên cơ sở Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 5 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 5 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: PL, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 

(đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download