hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 223/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 223/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Thông tư số 223/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. 

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 223/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí
thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
___________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (sau đây gọi tắt là Đề án 312) như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng thực hiện:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 312, bao gồm các hoạt động: xây dựng, giám định, phê ưng chuẩn Đề án 312; rộng rãi và doanh nghiệp thực hiện các nội dung của Đề án 312.

2. Đối tượng thực hiện:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 312 được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 312.

Điều hai. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án 312 do ngân sách Nhà nước bảo đảm (bao gồm chi đầu tư xây dựng và chi thường xuyên), được bố trí theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

1. Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Đề án 312 tại Trung ương (hệ thống thống kê tụ hội và thống kê Bộ, ngành) do ngân sách Trung ương bảo đảm.

2. Kinh phí triển khai, thực hiện nội dung công việc của Đề án 312 thuộc khuôn khổ địa phương phụ trách do ngân sách địa phương bảo đảm.

Điều 3. Nội dung chi đối với các hoạt động xây dựng và thực hiện của Đề án 312:

1. Nội dung chi bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:

1.1) Chi xây dựng và xét ưng chuẩn Đề án, gồm:

a) Xây dựng đề cương Đề án.

b) Xét ưng chuẩn Đề án.

c) Chi xây dựng các chuyên đề của Đề án.

d) Chi lấy ý kiến giám định Đề án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý.

1.2) Chi thực hiện Đề án:

a) Chi doanh nghiệp các hội nghị chuyên môn, hội thảo chuyên đề; họp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 312; chi sơ kết, tổng kết, khen thưởng toàn bộ quá trình thực hiện Đề án.

b) Chi doanh nghiệp các cuộc điều tra thống kê (gồm: Các cuộc điều tra thống kê định kỳ; Tổng điều tra thống kê quốc gia).

c) Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

d) Chi cho các hoạt động tuyên truyền Đề án.

đ) Chi dịch thuật, phiên dịch.

e) Chi huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

g) Chi thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án: Căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các hoạt động và khả năng kinh phí, Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hoặc người được ủy quyền) quyết định việc thuê chuyên gia.

h) Chi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa dùng cho Đề án 312 (bao gồm: Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin thống kê, doanh nghiệp cơ sở dữ liệu, dự báo thống kê, xây dựng trang thông tin điện tử, nghiên cứu ứng dụng thống kê điện tử).

i) Chi hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực công tác thống kê và triển khai các hoạt động đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (gồm: Chi đoàn ra, đoàn vào; chi đào tạo nguồn nhân lực; chi hợp tác về cung cấp chuyên gia...).

k) Chi công tác phí đi thực hiện, kiểm tra Đề án.

l) Chi shopping tu chỉnh công cụ đi lại, trang thiết bị làm việc cho hệ thống thống kê tụ hội theo nội dung Đề án được ưng chuẩn.

1.3) Chi phí khác liên quan tới hoạt động xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án (điện, nước, cước dế yêu nhất thiết của bộ phận trực tiếp triển khai thực hiện Đề án, văn phòng phẩm, xăng xe, làm thêm giờ...).

1.4) Chi phụ cấp kiêm nhiệm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download