hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 761/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 761/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 761/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 761
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 5 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 5 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 5 2005 của Chính phủ;

Xét yêu cầu của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Tờ trình số 446/2008/LMHTXVN-TĐKT ngày 02 tháng 06 5 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 820/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 06 5 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam đã có thành tích trong công tác từ 5 2005 tới 5 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

2. Ông Phạm Lê Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam, đã có thành tích trong công tác từ 5 2003 tới 5 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều hai. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10
KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download