hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Hóa

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Hãy khoanh tròn 1 trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu một. Hãy chọn câu phát biểu đúng .
A. Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm.
B. Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.
C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.
D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.

Câu 2. Cho các chất có công thức hóa học như sau:
một. O2                               5. SO2
hai. O3                               6. N2
3. CO2                            bảy. H2O
4. Fe2O3
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. một , 3 , năm , bảy                     B. hai , 4 , sáu , 5
C. hai , 3 , năm , sáu                    D. 3 , 4 , năm , 7

Câu 3. Một bình chứa hẩu lốn khí X gồm một,12 lit khí oxi và hai,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hẩu lốn khí X là:
A. 0,25            B. 0,năm               C. 0,15            D. 0,20

Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.
Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:
A . XY2             B. XY3             C. XY                D. X2Y3

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là
A. sáu,40 gam                        B. 4,80 gam.
C. 3,20 gam                       D. một,67 gam.
(cho Cu = 64 , O = 16).

Câu 6. Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là
A. 10 gam Mg; 12 gam CO2
B. 13 gam Mg; 15 gam CO2
C. 12 gam Mg; 13,hai gam CO2
D. 14 gam Mg; 14,năm gam CO2
(cho Mg = 24 , O = 16 , C = 12).

Câu 7. Hãy điền các hệ số vào trước công thức hóa học của các chất thích hợp để được các phương trình hóa học đúng.
một. ..... Al + .......H2SO4 → Al2(SO4)3 + ..... H2
hai. ..... P + ....... O2 → ..... P2O5

Câu 8. Thể tích của hẩu lốn khí gồm 0,năm mol CO2, và 0,hai mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 11, hai lit               B. 22,4 lit              C. 4,48 lit               D. 15,68 lit

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (1.năm điểm)
một. Tính khối lượng của 1 hẩu lốn khí ở đktc gồm hai,24 lit SO2 và 3,36 lit O2
hai. Tính thể tích ở đktc của 1 hẩu lốn khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,hai gam O2
3. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.

Câu 10. (4,năm điểm)
Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy ( đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là: Rượu etylic (C2H5OH) + oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước
một. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
hai. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,sáu gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.
(Cho biết: S = 32 ; C = 12 O = 16 ; H = 1)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download