hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 25/2012/TT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 25/2012/TT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học

Thông tư 25/2012/TT-BYT về Quy chuẩn công nghệ nhà nước về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

BỘ Y TẾ
-------------------
 

Số: 25/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2012

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỰC HÀNH VÀ AN TOÀN SINH HỌC TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh lây nhiễm ngày 21 tháng 11 5 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn công nghệ nhà nước về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Điều một. Quy chuẩn công nghệ nhà nước về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn công nghệ nhà nước - QCVN 15- 1:2012/BYT về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng sáu 5 2013.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ Y tế, các tổ chức trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- VPCP (Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (để đăng danh bạ);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (02), DP.
 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

 


Nguyễn Thị Kim Tiến

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download