hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

 HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Bộ Luật dân sự.

- Căn cứ Quyết định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số..... /QĐ - UB ngày..... tháng..... năm.... của UBND...

- Hôm nay ngày............................................ Tại ..................

Chúng tôi gồm:

- Đại diện bên bán là Ông (Bà) : ........................................

  Chức vụ: ...........................................................................

  Cơ quan:.............................................. Địa chỉ: ..........................

- Bên mua là Ông (Bà): ..........................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................

CMND số:.................. cấp ngày................. tại .....................

Nơi thường trú: ....................................................

Hai bên nhất trí ký kết hiệp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên mua đồng ý mua nhà số.......... (ghi rõ địa chỉ) với các đặc điểm sau:

- Loại nhà (nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng) : .....

- Cấp, hạng nhà: .............................................

- Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở: ..................................

- Diện tích sử dụng: .......m2 (diện tích ở .........m2, diện tích phụ........... m2).

- Diện tích đất ở: .................................................................

Điều 2: Giá bán nhà ở và phương thức trả tiền mua nhà:

1. Giá bán nhà ở:

a/ Giá bán nhà ở : ...........................đ

(ghi bằng chữ) ..........................................

Trong đó: giá nhà ở :...................... đ, giá đất ở:................ đ

b/ Tỷ lệ số tiền đã góp khi xây dựng (nếu có) : .............................

Số tiền mua nhà còn lại : ..................................................................

c/ Thời hạn thanh toán và số tiền được giảm theo quy định: (trả ngay 1 lần, trong 1 5, trong bao nhiêu năm):

d/ Số tiền bên mua phải trả:................................... đ

(bằng chữ) .......................................................

2. Phương thức trả tiền: (ghi rõ thời hạn và số tiền phải trả mỗi lần)

- Lần I

- Lần II

- Lần III

Điều 3: Bên mua nhà có trách nhiệm trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều hai của hiệp đồng này. Trường hợp vi phạm hoặc người dùng nhà chết thì được xử lý theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.

Điều 4: Hợp đồng này có giá trị từ ngày ...........................

Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản nêu trên, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản: bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản, Hội đồng bán nhà ở 01 bản, Cơ quan tài chính 01 bản.

BÊN MUA

(Ký tên)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký tên, đóng dấu)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download