hoặc
Tài liệu học tập Công văn 8270/2012/BGDĐT-NGCBQLGD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 8270/2012/BGDĐT-NGCBQLGD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT

Công văn 8270/2012/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------

Số: 8270/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng
lực sư phạm của giáo viên trung cấp
chuyên nghiệp theo Thông tư
số 08/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 5 2012

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;
- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trường Đại học có đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trường Cao đẳng có đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp.

 

Ngày 05/3/2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể 1 số nội dung trong đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là Chuẩn) như sau:

1. Mục đích, yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn

a) Mục đích

Xác định mức độ năng lực sư phạm của giáo viên ở thời điểm đánh giá theo các tiêu chí trong Chuẩn, từ đó tiến hành xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên.

Kết quả đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên nhằm giúp:

- Giáo viên xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, học tập để đạt các mức độ từ thấp tới cao của Chuẩn;

- Các cấp quản lý giáo dục xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi bổ, sử dụng và áp dụng các chính sách đối với hàng ngũ giáo viên; xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi bổ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

b) Yêu cầu

- Đảm bảo tính trung thực, khách quan, dân chủ và công bằng; phản ánh đúng năng lực sư phạm của giáo viên;

- Kết quả đánh giá, xếp loại phải dựa trên các minh chứng phù hợp với các tiêu chí của Chuẩn.

2. Quy trình đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn

a) Các bước đánh giá

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại

Đối chiếu với Chuẩn và các mức điểm của tiêu chí (phụ lục một kèm theo), mỗi giáo viên tự đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo mẫu phiếu quy định (phụ lục 3 kèm theo).

Ở từng tiêu chuẩn, giáo viên ghi các minh chứng theo số thứ tự nguồn minh chứng của các tiêu chuẩn (phụ lục hai kèm theo). Căn cứ vào mức độ đạt được của từng tiêu chí, giáo viên ghi tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng của Chuẩn, tính tổng số điểm đạt được và tự xếp loại (theo 4 loại: chưa đạt, trung bình, khá, xuất sắc). Cuối cùng, giáo viên tự nhận xét về các điểm mạnh, điểm yếu và nêu hướng phát huy các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download