hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi :………………[1]……………………

Họ và tên:.................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................

Đã đăng ký là người quản lý chuyên môn cho cơ sở …….……………………...…………

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán số: ……………. ngày cấp……………

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số…………………có giá trị tới ngày.....……

Lý do xin nhận lại: Chấm dứt tham gia quản lý chuyên môn về dược tại cơ sở ….

 

…………, ngày .....tháng......5.......

Người đề nghị

  (Ký ghi rõ họ tên) 

[1] Tên cơ quan đang lưu giữ bản chính chứng chỉ hành nghề dược

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download