hoặc
Tài liệu học tập Công văn 487/2013/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 487/2013/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng rượu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Công văn 487/2013/TCHQ-GSQL về thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng rượu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------
Số: 487/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng
rượu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson.
(Đ/c: Lô 46, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/ERE-XNK ngày 8/1/2013 của Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson yêu cầu được làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ Cảng Hải Phòng về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Bắc Thăng Long (Cục Hải quan TP Hà Nội) đối với nguyên liệu rượu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, tiếp theo công văn số 3559/TCHQ-GSQL ngày 13/7/2012 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp Công ty nhập cảng nguyên liệu rượu để sang chiết, đóng chai và xuất sang thị trường Trung Quốc là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế; việc nhập cảng rượu phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ; việc ghi nhãn mác trên sản phẩm phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ; về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập cảng để sản xuất hàng xuất khẩu và thủ tục chuyển cửa khẩu phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download