hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Theo Quyết định 15

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là 1 bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp (DN). BCLCTT cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các đổi thay trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của DN trong việc tạo nên các luồng tiền trong quá trình hoạt động. BCLCTT gồm 3 phần:

Phần 1: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền có liên quan tới các hoạt động tạo nên doanh thu chủ yếu của DN, cung cấp thông tin căn bản để đánh giá khả năng tạo tiền của DN từ các hoạt động kinh doanh để trang trải nợ, duy trì hoạt động, trả cổ tức và tiến hành các hoạt động đầu tư mới mà không cần tới nguồn tài chính bên ngoài. Thông tin về luồng tiền này khi sử dụng tính hợp với các thông tin khác sẽ giúp người sử dụng dự đoán luồng tiền từ hoạt động kinh doanh trong mai sau. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động kinh doanh gồm: tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ; tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ, tiền chi trả lãi vay, tiền chi trả cho người lao động…

Phần 2: Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là luồng tiền có liên quan tới việc shopping, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động đầu tư gồm: tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản một mực và các khoản tài sản dài hạn khác; tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các công ty khác (trừ trường hợp tiền thu từ bán lại cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại); tiền thu hồi cho vay (trừ trường hợp tiền thu hồi cho vay của ngân hàng, công ty tín dụng và các công ty tài chính); tiền chi shopping, xây dựng tài sản một mực và tài sản dài hạn khác; tiền chi đầu tư góp vốn vào các công ty khác (trừ trường hợp tiền chi mua cổ phiếu vì mục đích thương mại)…

Phần 3: Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là luồng tiền có liên quan tới việc đổi thay về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của DN. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động tài chính gồm: tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu; tiền thu từ các khoản vay ngắn hạn, dài hạn; tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính DN đã phát hành; tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay…

Theo quy định, DN được trình bày các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của DN. Việc phân loại và báo cáo luồng tiền theo các hoạt động sẽ cung cấp thông tin cho người sử dụng đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động đó đối với tình hình tài chính và đối với lượng tiền và các khoản tương đương tiền tạo nên trong kỳ của DN. Thông tin này cũng được dùng để đánh giá các mối quan hệ giữa các hoạt động nêu trên.

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

* Phương pháp gián tiếp: theo phương pháp này, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các đổi thay trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Nguyên tắc ghi tăng (+) hoặc ghi giảm (-) theo phương pháp này cũng rất đơn thuần và dễ nhớ, đó là loại trừ ảnh hưởng của các khoản mục không liên quan tới luồng tiền từ hoạt động kinh doanh.

BCLCTT theo phương pháp gián tiếp theo quy định ngày nay chỉ thực sự gián tiếp ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, còn hai phần, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính được xác định theo phương pháp trực tiếp. Mặt khác, DN có thể lập BCLCTT theo 1 hoặc cả 2 phương pháp. Tương ứng với mỗi phương pháp có mẫu báo cáo riêng, nhưng thực tế mẫu báo cáo của hai phương pháp chỉ khác nhau ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

Lưu ý

* Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền (các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành 1 lượng tiền xác định và không có đa dạng rủi ro trong chuyển đổi thành tiền) không được trình bày trong BCLCTT.

* Lợi nhuận không phải là dòng tiền như đa dạng người thường nhầm lẫn. Tại 1 thời điểm cụ thể, lợi nhuận có thể đóng góp tích cực cho dòng tiền, nhưng cũng có thể không. Ví dụ, giả dụ lợi nhuận của 5 nay đạt được là nhờ vào việc kinh doanh tiến triển vượt bậc trong tháng 10, mức doanh thu này sẽ được ghi nhận là lợi nhuận trong thời kỳ tài chính nên cộng thêm vào lợi nhuận. Nhưng giả dụ sản phẩm bán ra chưa được thanh toán cho tới kỳ kế toán tiếp theo, nó sẽ được ghi vào khoản phải thu, làm giảm dòng tiền.

* Hiện nay, đa số DN đều sử dụng phương pháp gián tiếp để lập BCLCTT. Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng, hai phương pháp trên là các cách chuyển đổi đơn thuần cho kết quả giống nhau.

* Luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra tiền đồng ghi sổ kế toán theo tỷ giá ăn năn đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó. BCLCTT của các công ty hoạt động ở nước ngoài phải được quy đổi ra tiền đồng ghi sổ kế toán của công ty mẹ theo tỷ giá thực tế tại ngày lập BCLCTT.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download