hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

1. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người du nhập.

- Kiểm tra tính hầu hết của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi hấp thu hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người du nhập theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.

- Khi hồ sơ hầu hết thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hấp thu hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản hai, 3, 4 Điều bảy của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.

- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hóa du nhập phải kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản năm, sáu Điều bảy của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hấp thu hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa du nhập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gởi đến cơ quan Hải quan và người du nhập, song song tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản năm, sáu Điều bảy của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.

2. Cách thức thực hiện:

- Theo yêu cầu của người du nhập.

- Khách hàng tới trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa du nhập.

2. Bản photo copy các giấy tờ sau:

- Hợp đồng (Contract).

- Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list).

3. Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)

4. Các tài liệu có liên quan:

- Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading);

- Hóa đơn (Invoice);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Giấy chứng nhận nguồn gốc (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng du nhập đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ giả dụ nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày hấp thu hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân du nhập.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cục Quản lý chất lượng hàng hóa.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa du nhập.

8. Lệ phí: theo quy định của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa du nhập (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa du nhập thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download