hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở

Bên ủy quyền (1):

Ông (Bà) .....................................................................................................

Sinh ngày:. tháng..................5.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......5........................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):......................................................................

Sinh ngày.. tháng..................5.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......5........................................................................

Cả 2 ông bà cùng thường trú tại số:..... đường...........................................

phường...................... quận....................thành phố..................................(2)

Ông ............................................. và Bà......................................................

là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:............................ ngày.......tháng.........5...........

do    ................................................................................................. cấp (4)

Bên được ủy quyền (1):

Ông (Bà) .....................................................................................................

Sinh ngày.. tháng..................5.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......5........................................................................

Địa chỉ thường trú :.....................................................................................

Bằng hiệp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với các thỏa thuận sau đây :

ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền bán toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:

- Tạo điều kiện cho người dùng tìm hiểu các thông tin về ngôi nhà nêu trên;

- Thỏa thuận với bên mua về các điều khoản trong nội dung của hiệp đồng mua bán nhà;

- Cùng bên mua thực hiện thủ tục công chứng hiệp đồng mua bán nhà ở tại cơ quan công chứng;

- Cùng bên mua thực hiện đúng các thỏa thuận trong hiệp đồng mua bán nhà ở đã cam kết và hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với ngôi nhà nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (5)

ĐIỀU 2
THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là........................... kể từ ngày........tháng.......5.........

ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền có các bổn phận sau đây:

- Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đât ở số ........... ngày .......tháng .......5 .......... do.................................................. cấp (4)

và cung cấp thông tin, tài liệu, dụng cụ cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm về các việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

- Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;

- Trả thù lao cho Bên được ủy quyền với số tiền là................ (nếu có);

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hiệp đồng ủy quyền này.

2. Bên ủy quyền có các quyền sau đây :

- Yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc khuôn khổ ủy quyền nêu trên;

- Yêu cầu Bên được ủy quyền giao toàn bộ số tiền bán ngôi nhà nêu trên. 

ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Bên được ủy quyền có các bổn phận sau đây :

- Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số .......... ngày ....... tháng ....... 5 ........... do.................................................. cấp (4)

và các tài liệu, dụng cụ đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

- Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả tình hiện;

- Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ngôi nhà nêu trên;

2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

- Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5
CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hiệp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng nhận mới có giá trị để  thực hiện (6).

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyềnBên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lời cùng cam đoan sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về nhân thân đã ghi trong hiệp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận với Bên thuê đã ghi trong hiệp đồng này; giả dụ bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người vật dụng ba (nếu có).

ĐIỀU 7
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, bổn phận và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.
 
2. Hai bên đã tự đọc lại hiệp đồng này (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hiệp đồng này.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên) 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ........ tháng .......... năm……… (.................................................. ) (8)
tại: ……………………………..(9)
Tôi  ................................................. , Công chứng viên phòng Công chứng
số ............. tỉnh (thành phố)........................................................................
 
Chứng nhận :
        - Hợp đồng ủy quyền bán nhà đã đựơc giao kết giữa Bên ủy quyền là
và Bên được ủy quyền là.................................... (10); các bên đã tự nguyện
thỏa thuận giao kết hiệp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;
        - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hiệp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
        - Nội dung thoả thuận của các bên trong hiệp đồng này phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
        - Các bên giao kết đã đọc lại hiệp đồng này (7), đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hiệp đồng và đã ký vào hiệp đồng này trước sự có mặt của tôi (11)
 
    - Hợp đồng này gồm ...... bản chính (mỗi bản chính gồm .......tờ,..... trang), cấp cho:
        + Bên ủy quyền ........... bản chính;
        + Bên được ủy quyền .......... bản chính;
        + Lưu tại Phòng Công chứng 1 bản chính.
 
Số công chứng ......................., quyển số ................ TP/CC-SCC/HĐGD                                                         

                                                          CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                           (ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

CHÚ THÍCH

(1) - Trong trường hợp bên giao kết hiệp đồng là cá nhân:
Ông (Bà) .....................................................................................................
Sinh ngày.. tháng..................5.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................
cấp ngày.......tháng.......5........................................................................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................
        .............................................................................................................
 
Nếu bên nào đó có từ 2 người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; giả dụ bên thuê là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu;
        Nếu có đại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện.
 
(2)- Trong trường hợp bên giao kết hiệp đồng là tổ chức
Tên tổ chức:.................................................................................................
Tên viết tắt:.................................................................................................
Trụ sở tại:....................................................................................................
Quyết định thành lập số ...... ngày.........tháng......5.......của....................
Điện thoại:...................................................................................................
Đại diện là Ông (Bà)....................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................
cấp ngày.......tháng.......5........................................................................
Việc đại diện được thực hiện theo................................................................
 
(2) Trong trường hợp vợ chồng có địa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi địa chỉ thường trú từng người và của cả 2 người;
 
(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...;
 
(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất động sản ngay lập tức kề của chủ sở hữu ngôi nhà theo quy định của Bộ luật Dân sự (từ Điều 278 tới Điều 283;
 
(5) Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó;
 
(6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;
 
(7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng yêu cầu Công chứng viên đọc hiệp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng;
 
(8) Trong dấu ngoặc đơn ghi ngày tháng 5 bằng chữ; giả dụ thực hiện công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng thì ghi giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn;
 
(9) Ghi địa điểm thực hiện công chứng
 
(10) Ghi chủ thể hiệp đồng là cá nhân giao kết; giả dụ có bên nào đó gồm từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi họ tên, giấy tờ tùy thân của từng người;
Nếu có bên là tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của tổ chức đó và ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện;
 
(11) Nếu 1 trong các bên ký trước vào hiệp đồng theo hướng dẫn tại điểm hai Mục I của Thông tư 03/2001/TP-CC, thì ghi người đó đã ký trước vào hiệp đồng và chữ ký của người đó đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại cơ quan thực hiện công chứng;
 
Nếu việc lăn tay được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I của Thông tư số 03/2001/TP-CC, thì ghi đã lăn tay hoặc đã ký và lăn tay.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download