hoặc
Tài liệu học tập Luật Phòng, chống rửa tiền, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luật Phòng, chống rửa tiền có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Trách nhiệm hình sự,

 

QUỐC HỘI
________


Luật số: 07/2012/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

 Hà Nội, ngày 18 tháng sáu 5 2012

LUẬT
Phòng, chống rửa tiền

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng đề phòng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý công ty, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, công ty, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc công ty nước ngoài, công ty quốc tế, công ty phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với công ty, cá nhân quy định tại khoản một và khoản hai Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới phòng, chống rửa tiền.

Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

Việc phòng đề phòng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi rửa tiền được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Rửa tiền là hành vi của công ty, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;

b) Trợ giúp cho công ty, cá nhân có liên quan tới phạm nhân nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

c) Chiếm hữu tài sản giả dụ tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

2. Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

3. Tổ chức tài chính là công ty được cấp giấy phép thực hiện 1 hoặc 1 số hoạt động sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cho vay;

c) Cho thuê tài chính;

d) Dịch vụ thanh toán;

đ) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử;

e) Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính;

g) Cung ứng dịch vụ ngoại ăn năn, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;

h) Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán;

i) Quản lý danh mục vốn đầu tư;

k) Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho công ty, cá nhân khác;

l) Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan tới bảo hiểm nhân thọ;

m) Đổi tiền.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là công ty, cá nhân thực hiện 1 hoặc 1 số hoạt động sau đây:

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;

b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản;

c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý;

d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, công ty hành nghề luật sư;

đ) Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên đồ vật ba.

5. Đối tượng báo cáo là công ty, cá nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Giao dịch đáng ngờ là giao dịch có dấu hiệu thất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động phạm nhân hoặc liên quan đến rửa tiền.

7. Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện 1 hoặc đa dạng lần trong 1 ngày.

8. Khách hàng là công ty, cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm do công ty tài chính, công ty, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan cung cấp.

9. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế 1 tài khoản, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối 1 pháp nhân hoặc 1 thỏa thuận ủy thác đầu tư.

10. Quan hệ ngân hàng đại lý là hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của 1 ngân hàng tại 1 nhà nước, vùng lãnh thổ cho 1 ngân hàng đối tác tại 1 nhà nước, vùng lãnh thổ khác.

11. Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc người yêu cầu công ty tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không có tài khoản.

12. Danh sách đen là danh sách công ty, cá nhân có liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật.

13. Danh sách cảnh báo là danh sách công ty, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo công ty, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download