hoặc
Tài liệu học tập Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Sở hữu Trí tuệ,Thu thuế phí bản quyền phim

Công văn 7241/2012/TCHQ-TXNK về thu thuế phí bản quyền phim do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 7241/TCHQ-TXNK
V/v: thu thuế phí bản quyền phim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 5 2012

  Kính gửi: Công ty cổ phần phim Thiên Ngân.
(16B Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17-12/PTN ngày 17/12/2012 của Công ty cổ phần phim Thiên Ngân về việc thu thuế bản quyền khi du nhập các bản phim từ nước ngoài về Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm một.hai.năm khoản một Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định phí bản quyền khi xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập, song song, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2499/BTC-CST ngày 27/2/2012 về việc thu thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài.

Đề nghị Công ty cổ phần phim Thiên Ngân căn cứ hồ sơ cụ thể, đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện khai báo và nộp thuế theo quy định. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục du nhập để được hướng dẫn khai báo, xác định khoản phí bản quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần phim Thiên Ngân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).
 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

(đã ký)


Hoàng Việt Cường

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download