hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp: Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. 

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 136/2012/TTLT-BTC-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 5 2012

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan
thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của
doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
---------------------------

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 1/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc thù và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản;

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản như sau:

Điều một. Quy định chung

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (sau đây gọi tắt là Tổ quản lý, thanh lý tài sản).

Đối với kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự gồm:

a) Ngân sách Nhà nước.

b) Khoản tiền phí thi hành án tổ chức được sử dụng và nguồn phí được điều hòa sau khi thanh toán các khoản theo quy định của Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

c) Khoản tiền đặt trước của người từ khước mua tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản sau khi trừ các khoản chi phí đấu giá đề nghị được bổ sung vào kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ của tổ chức.

d) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc thù và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản được lấy từ nguồn thu của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Tổ quản lý, thanh lý tài sản được nhất thời ứng chi từ cơ quan thi hành án dân sự. Khi thu được tiền từ xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả các khoản tiền đã nhất thời ứng để chi phí cho hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản.

4. Kinh phí hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều hai. Nội dung chi, mức chi hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự

1. Nội dung chi

a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định.

b) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, chi phí thuê mướn, chi mua sách báo, tài liệu dùng cho công tác.

c) Chi hội nghị, công tác phí trong nước, chi các đoàn đi công tác nước ngoài và đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, chi tổ chức các lớp bồi bổ, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn.

d) Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn, gồm:

- Chi trang phục cho các cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự;

- Chi tàu xe vận động, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ cho các người không hưởng lương ngân sách Nhà nước tham gia công tác xác minh thi hành án và thông báo thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự;

- Chi thuê người dẫn đường trong quá trình thực hiện xác minh, thông báo thi hành án. Chi thuê phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp đương sự là người dân tộc thiểu số của Việt Nam mà không biết tiếng Việt và trường hợp đương sự là người nước ngoài;

- Chi thuê công cụ, trang bị bảo vệ, y tế;

- Chi phí thuê phòng chống cháy nổ (nếu có);

- Chi thuê địa điểm, công cụ bán tài sản, hàng hóa; thuê công ty bán đấu giá tài sản theo hợp đồng (nếu có);

- Chi thuê bảo quản tang vật, tài sản thi hành án dân sự;

- Chi tiêu hủy tang vật, tài sản:

+ Chi bồi bổ cho Hội đồng tiêu hủy vật chứng;

+ Chi thuê chuyên gia, tổ chức để thực hiện tiêu hủy tang vật, tài sản đối với trường hợp tiêu hủy các loại hóa chất độc hại hoặc các tang vật, tài sản khác mà cần thiết phải có các trang trang bị chuyên dùng để thực hiện việc tiêu hủy bảo đảm an toàn và không làm ảnh hưởng tới môi trường tại nơi tiêu hủy theo quy định tại khoản hai Điều 19 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP;

+ Chi phí di chuyển tang vật, tài sản tới nơi tiêu hủy; chi thuê địa điểm tiêu hủy, mua nhiên liệu, các khoản chi khác dùng cho cho việc tiêu hủy.

- Chi thuê giám định, xác minh giá trị tài sản thi hành án dân sự;

- Chi thông báo về thi hành án dân sự trên các công cụ thông tin đại chúng; chi phí gởi bưu điện, bưu phẩm, thông báo trực tiếp;

- Chi thuê chuyên gia bản vấn đối với vụ án phức tạp. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm xác định các vụ án phức tạp cần thuê chuyên gia bản vấn;

- Chi bồi bổ cho Hội đồng kê biên khẩn cấp khi tiến hành kê biên khẩn cấp theo yêu cầu của Tòa án;

- Các nội dung chi do ngân sách Nhà nước bảo đảm để thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều hai Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự;

- Chi bồi bổ cho các đối tượng tham gia công tác thi hành án dân sự;

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn khác theo quy định;

- Chi thực hiện công tác hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật;

đ) Chi shopping, tu chỉnh thường xuyên và tu chỉnh lớn tài sản nhất thiết.

e) Đối với khoản tiền đặt trước của người từ khước mua tài sản tại cuộc bán đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản được sử dụng để thanh toán các chi phí phát sinh liên quan tới việc xử lý tài sản, chi phí bán đấu giá tài sản đó (phí bán đấu giá; chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá tài sản do người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thỏa thuận theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP); số còn lại được bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan để chi cho các nội dung chi quy định tại Thông tư này.

2. Mức chi

a) Các nội dung chi dùng cho cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự nêu trên thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính được cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể như sau:

- Chi hội nghị được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi hội nghị đối với cơ quan Nhà nước;

- Chi thanh toán cước sử dụng dế yêu công vụ tại nhà riêng và smartphone thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng dế yêu công vụ tại nhà riêng và smartphone trong các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội;

- Chi tàu xe vận động, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ (bao gồm cả các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia vào quá trình xác minh, thông báo thi hành án) thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đi công tác;

- Chi khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi khen thưởng;

- Chi trang phục cho cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ quản lý, cấp phát thẻ Chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự;

- Chi thực hiện các hoạt động trong công tác hỗ trợ tư pháp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ tư pháp;

- Các khoản chi khác thực hiện theo mức chi tại quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức. Trường hợp tổ chức chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thì thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Một số khoản chi thực hiện theo mức chi cụ thể như sau:

- Chi bồi bổ cho các đối tượng khi tham gia vào quá trình xác minh, thông báo thi hành án, thi hành quyết định khẩn cấp nhất thời thời:

+ Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát: Mức 50.000 đồng/người/ngày;

+ Đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác: Mức 70.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi bổ cho các thành viên tham gia họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, họp định giá tài sản (không bao gồm định giá tài sản cưỡng chế thi hành án dân sự):

+ Chủ trì: 100.000 đồng/người/ngày;

+ Thành viên: 70.000 đồng/người/ngày;

- Chi các cán bộ thi hành án trực tiếp tham gia xét miễn, giảm án phí, tiền phạt; chi các thành viên tham gia giao tài sản theo bản án tuyên, giao tài sản sau khi tổ chức bán đấu giá mà người phải thi hành án tình nguyện giao tài sản: 70.000 đồng/người/ngày;

- Chi đối với hoạt động tiêu hủy tang vật, tài sản:

+ Chi thuê chuyên gia, tổ chức tiêu hủy: Căn cứ hợp đồng ký kết giữa cơ quan thi hành án dân sự với chuyên gia, cơ quan tiêu hủy;

+ Chi bồi bổ các đối tượng tham gia tiêu hủy tang vật, tài sản: người chủ trì 100.000 đồng/người/ngày, thành viên 70.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi bổ thành viên xác định giá, bán đấu giá tài sản: 50.000 đồng/người/ngày;

- Chi thuê chuyên gia bản vấn đối với trường hợp vụ án phức tạp phải thuê chuyên gia bản vấn bằng văn bản: 300.000 đồng - 600.000 đồng/1 báo cáo;

- Chi thuê phiên dịch:

+ Phiên dịch tiếng dân tộc: Tối đa 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính;

+ Phiên dịch tiếng nước ngoài: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về mức chi dịch thuật trong chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Chi bồi bổ cho hội đồng kê biên khẩn cấp khi tiến hành kê biên khẩn cấp theo yêu cầu của Tòa án, mức chi 50.000 đồng/người/lần.

c) Đối với các khoản chi khác: Thuê công cụ, trang bị bảo vệ, chi phí phòng chống cháy nổ, y tế; chi thuê địa điểm, công cụ để định giá, bán tài sản, hàng hóa khác; chi thuê gởi, giữ, bảo quản tang vật, tài sản thi hành án; thuê di chuyển, tiền mua nguyên nhiên nguyên liệu và các chi phí thực tế hợp lý khác căn cứ theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê phê duyệt.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download