hoặc
Tài liệu học tập 28 đề ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Thái Nguyên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 28 đề ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Thái Nguyên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1,Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có đáp án

28 đề ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Thái Nguyên có đáp án được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức Tiếng Anh trước kì thi THPT Quốc gia 2015 sắp đến. Mời các bạn tham khảo.

Ôn thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC THÁI NGUYÊN

GIỚI THIỆU CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

MÔN: TIẾNG ANH

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

2.8.một.1: A. Advise             B. Mind                 C. Device               D. Typical

2.8.một.2: A. Teacher           B. Children            C. Chore                 D. School

2.8.một.3: A. Honest            B. Holiday             C. Home                 D. Happiness

2.8.một.4: A. Cut                 B. But                   C. Shut                   D. Put

2.8.một.5: A. Arrived            B. Needed             C. Stimulated          D. Decided

2.8.một.6: A. Computers      B. Books               C. Drums                D. Floors

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions ( from bảy question 29).

2.8.một.7: After I_______T.V, I went to bed.

A. had watched               B. watching            C. watched             D. watch

2.8.một.8: She_______English for năm years.

A. has studied                B. has studying       C. study                 D. to study

2.8.một. 9: If I had worked harder, I_______the exam.

A. will pass                    B. would passed      C. passed              D. would have passed

2.8.một. 10: I’m sure she _______you the truth if she knows it.

A. will tell                      B. would tell             C. told                   D. would have told

2.8.một. 11: The man_______I introduced to you last night is very rich.

A. which                       B. whom                   C. where                D. whose

Đáp án đề ôn tập THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

1. D

2. D

3. A

4. D

5. A

6. B

7. A

8. A

9. D

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. B

16. B

17. D

18. A

19. C

20. B

21. D

22. A

23. A

24. D

25. D

26. B

27. A

28. A

29. D

30. B

31. B

32. B

33.A

34. D

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. C

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download