hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Mẫu chứng từ lao động tiền lương

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hiệp đồng giao khoán được ban hành theo  ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 09-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ...... 5 .......

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ................................................

Đại diện............................................................. Bên giao khoán......................................

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ................................................

Đại diện............................................................. Bên nhận khoán.....................................

Cùng thanh ký hiệp đồng số .... ngày .... tháng ..... 5 ......

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:...............................................

Giá trị hiệp đồng đã thực hiện:..........................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ........................... đồng

(viết bằng chữ):............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... đồng

(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là................................. đồng

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kết kuận:......................................................................................................................

....................................................................................................................................

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download