hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đăng ký chương trình liên kết, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đăng ký chương trình liên kết có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Mẫu khai đăng ký chương trình liên kết đối tác

Tờ khai đăng ký chương trình liên kết là mẫu văn bản được gởi lên Bộ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực truyền hình với 1 đối tác truyền thông nào đó.

TÊN CƠ QUAN, TỔ
CHỨC XIN ĐĂNG KÝ
-------

Số:................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Địa điểm, ngày.......tháng........5 20........

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên chương trình liên kết:.......................................................................................................................

2. Nội dung:...............................................................................................................................................

3. Định dạng chương trình:.........................................................................................................................

4. Thời điểm dự định phát sóng:.................................................................................................................

5. Thời gian phát sóng:..............................................................................................................................

6. Thời lượng phát sóng:............................................................................................................................

7. Kênh phát sóng:.....................................................................................................................................

8. Tên đối tác liên kết:................................................................................................................................

9. Địa chỉ đối tác liên kết:...........................................................................................................................

- Điện thoại:................................................................. Fax:.......................................................................

10. Số đăng ký buôn bán của đối tác liên kết:.............................................................................................

Ngày cấp: ....................................................Nơi cấp:.................................................................................

11. Người đại diện theo pháp luật của đối tác liên kết:...................................................................................

Họ và tên: ..............................................Sinh ngày: ..............................................Quốc tịch:......................

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.............................................. Ngày cấp...................................

Nơi cấp:....................................................................................................................................................

Chức danh:................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................................................................

Số điện thoại:..............................................................................................................................................

12. Năng lực của đối tác liên kết để thực hiện hoạt động liên kết:....................................................................

12.một. Nguồn lực tài chính:............................................................................................................................

12.hai. Nhân sự (Nêu cụ thể số lượng người tham gia trực tiếp sản xuất chương trình liên kết gồm quay phim, biên tập, đạo diễn, kỹ thuật):...............................................................

12.3. Điều kiện cơ sở vật chất công nghệ (Trường quay: Diện tích; Số lượng máy quay; Số lượng phòng dựng, bàn dựng, bàn trộn tiếng…):.......................................................................

12.4. Kinh nghiệm tham gia vào hoạt động sản xuất chương trình (nêu cụ thể tên các chương trình đã sản xuất hoặc tham gia sản xuất (nội dung chương trình, thời gian, thời lượng phát sóng, kênh phát sóng, tổ chức phát sóng…):............................................................................

13. Hình thức liên kết:...............................................................................................................................

14. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết:...................................................................................

Cam đoan thực hiện đúng quy định tại ngày 28/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download