hoặc
Tài liệu học tập Bài tập về Access, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 16.23 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài tập về Access có 7 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,tin hoc van phong,
BI TẬP CSDL BANHANG.MDB1. SELECT QUERY (QUERY CHỌN)1 – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn MANV=1.hai – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn sinh sau 5 1975 (NGAYSINH>=1/1/1976) .3 – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn field NU là “Nam”.4 – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn field NU là “Nam” và sinh sau 5 1975.năm – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn 5 sinh trong vòng [1975,1980].sáu – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn TENNV bắt đầu là ký tự “T”.bảy – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn TENNV bắt đầu khác ký tự “T”.8 – Mở table NHANVIEN ở chế độ Design View, thêm vào field HSL có kiểu Number với những thuộc tính sau : + Field size : Single+ Decimal Places : 2+ Input Mask : 0.00Chuyển sang chế độ Datasheet, nhập vào HSL của những nhân viên.9 – Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn HSL nằm trong vòng [2.10, hai.88].10 - Hiển thị những field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU, LCB:[HSL]*290000 của bảng NHANVIEN theo tiêu chuẩn HSL>=2.10 hay field NU là “Nam”.11 - Hiển thị những field MASP, TENSP, DVT của bảng SANPHAM theo tiêu chuẩn MASP từ R01R09.12 - Hiển thị những field MASP, TENSP, DVT của bảng SANPHAM theo tiêu chuẩn MASP từ R01R05.13 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn MAHD = một.14 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn NGAYLAPHD = 15/07/2004.15 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn ngày hiện hành.16 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn tháng hiện hành.17 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn quý 3 5 2004.18 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo sáu tháng cuối 5 2004.19 – Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn từ ngày hiện hành trở về trước 3 ngày.20 - Hiển thị MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:[SL]*[DONGIA] theo tiêu chuẩn ngày lập hoá đơn = ngày giao nhận hàng.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download