hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

 Số: [SO HD]/HĐQC

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định [SO NGHI DINH]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

- Căn cứ [văn bẢn hưỚng dẪn các cẤp các ngành)

Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ hội sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ hội sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Sau khi bàn bạc đàm luận 2 bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo [TEN hàng hóa, sẢn phẨm, dỊch vỤ) bằng hình thức [HÌNH THỨC: quẢng cáo trên tẠp chí, chỤP Ảnh, vẼ].

Nội dung: Được 2 bên thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành.

Chi tiết quảng cáo: Phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng.

Điều 2: Phương thức, công cụ quảng cáo

1 – Phương thức: Yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu trưng, âm thanh, lời nói… có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.

2 – Phương tiện: Yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích, bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình…

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

1 – Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: [SO TIEN] đồng (viết bằng chữ).

Trong đó bao gồm:

- Phí dịch vụ quảng cáo là: [SO TIEN] đồng

- Chi phí về nguyên, nguyên liệu là: [SO TIEN] đồng

- Các chi phí khác (nếu có) là: [SO TIEN] đồng

2 – Bên A thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức (chuyỂn khoẢn, tiỀn mẶt] và được chia ra làm lần.

Lần đồ vật nhất: [SO TIEN]

Lần đồ vật hai: [SO TIEN]

Điều 4: Quyền và mghĩa vụ của bên A

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của tổ chức mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B.

- Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung, công cụ, khuôn khổ và thời hạn quảng cáo thương mại.

- Khi có sự tranh chấp của bên đồ vật ba về các nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho bên B (nếu có).

- Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

- Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều hai của hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng .

Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Được du nhập vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật.

Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Điều khoản về tranh chấp

1/ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, giả dụ có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng bảo đảm 2 bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2/ Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì 2 bên hợp nhất sẽ khiếu nằn nì đến tòa án [TEN TOA AN] là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 7: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày [NGAY THANG NAM] tới ngày [NGAY THANG NAM]. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó [SO NGAY] ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download