hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Biểu mẫu kế toán

TÊN DOANH NGHIỆP

-----------

Số: …./......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

…, ngày…   tháng…    năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán dịch vụ kiểm toán

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hư hỏng)

Kính gửi: Bộ Tài chính.

1. Tên doanh nghiệp:…………………………..………...…...........…

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………...............….

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………...….............……

- Địa chỉ hội sở chính:………….......Số điện thoại:………...…số fax:…...

- Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…do...(tên cơ quan cấp)...cấp ngày…tháng…năm…

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán dịch vụ kiểm toán số........... cấp lần đầu ngày .... tháng... 5...... (điều chỉnh lần trang bị ..... ngày …tháng… năm… ).

Đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán dịch vụ kiểm toán cho (tên doanh nghiệp) thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán dịch vụ kiểm toán số .... cấp....ngày...tháng...5 .....theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật kiểm toán độc lập.

2. Lý do yêu cầu cấp lại: ...............................................................

3. Hồ sơ kèm theo gồm có:  

 ...……………………………………......…..........………………………

4. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gởi kèm theo đơn này./.

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download