hoặc
Tài liệu học tập Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật số 66/2014/QH13 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân buôn bán bất động sản và quản lý nhà nước về buôn bán bất động sản. Luật buôn bán bất động sản mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 5 2014 và chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015.

Luật buôn bán bất động sản

QUỐC HỘI
-------

Luật số: 66/2014/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 5 2014

LUẬT
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật buôn bán bất động sản.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về buôn bán bất động sản, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân buôn bán bất động sản và quản lý nhà nước về buôn bán bất động sản.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán bất động sản tại Việt Nam.

2. Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tới buôn bán bất động sản tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao tiếp bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

2. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

3. Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.

4. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

5. Quản lý bất động sản là việc thực hiện 1, 1 số hoặc hầu hết các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

6. Sàn giao tiếp bất động sản là nơi diễn ra các giao tiếp về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

7. Thuê mua nhà, công trình xây dựng là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 1 khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

8. Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan tới buôn bán bất động sản theo yêu cầu của các bên.

Điều 4. Nguyên tắc buôn bán bất động sản

1. Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

2. Bất động sản đưa vào buôn bán phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

3. Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền buôn bán bất động sản tại khu vực ngoài khuôn khổ bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê phê duyệt.

Điều năm. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Các loại bất động sản đưa vào buôn bán theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:

1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các doanh nghiệp, cá nhân;

2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các doanh nghiệp, cá nhân;

3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép buôn bán quyền sử dụng đất.

Điều sáu. Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

1. Doanh nghiệp buôn bán bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức sau đây:

a) Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp buôn bán bất động sản;

b) Tại hội sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư buôn bán bất động sản;

c) Tại sàn giao tiếp bất động sản đối với trường hợp buôn bán qua sàn giao tiếp bất động sản.

2. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm:

a) Loại bất động sản;

b) Vị trí bất động sản;

c) Thông tin về quy hoạch có liên quan tới bất động sản;

d) Quy mô của bất động sản;

đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn tạp đa dạng mục đích sử dụng, nhà chung cư;

e) Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan tới bất động sản;

g) Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan tới việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

i) Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Điều bảy. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư buôn bán bất động sản

1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư buôn bán bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giang san trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án được ưu đãi đầu tư.

3. Nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng công nghệ ngoài hàng rào của dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng công nghệ trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư.

4. Nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong khuôn khổ dự án đầu tư buôn bán bất động sản.

5. Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.

Điều 8. Các hành vi bị cấm

1. Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

2. Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê phê duyệt.

3. Không công khai hoặc công khai không hầu hết, trung thực thông tin về bất động sản.

4. Gian lận, lừa dối trong buôn bán bất động sản.

5. Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của doanh nghiệp, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

6. Không thực hiện hoặc thực hiện không hầu hết nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

7. Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của Luật này.

8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan tới buôn bán bất động sản trái quy định của pháp luật.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download