hoặc
Tài liệu học tập Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL về áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI
-------------------------

Số: 4524/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội

Trả lời công văn số 270/BDVTL-HCTC ngày 15/11/2012 của Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội về việc áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ họp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, công ty có thuê mướn lao động và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, lương bổng, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì từ 5 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá lương bổng khi bảo đảm đủ các điều kiện:

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước.

- Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của 5 trước ngay lập tức kề (trừ trường hợp do nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới làm giảm lợi nhuận).

- Mức tăng lương bổng bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu giả dụ đủ các điều kiện nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá lương bổng. Việc quy định lương bổng trong đơn giá dịch vụ thủy lợi làm cơ sở để đặt hàng dịch vụ thủy lợi 5 2013 đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

(đã ký)


Tống Thị Minh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download