hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ……………………….chúng tôi là:

Bên A:

Ông (Bà): ...........................................................................................................

Sinh ngày:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ...........................

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm thời trú): ..........

Hoặc có thể chọn 1 trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ...............................................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ..................... tại..................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................

Cùng vợ là bà:.................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ........................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................

Sinh ngày: ........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ................... tại .........................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên: .....................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..........................cấp ngày .................. tại .................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download