hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 27/2012/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 27/2012/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT

Thông tư số 27/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định nhất thời dừng áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng năm 5 2010. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------

Số: 27/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 5 2012

 THÔNG TƯ
Quy định nhất thời dừng áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động
đối với 1 số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT
ngày 28 tháng năm 5 2010
---------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 5 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế cấp phép du nhập hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhất thời dừng áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng năm 5 2010 như sau:

Điều một. Tạm dừng áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số mặt hàng

1. Tạm dừng áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng năm 5 2010 của Bộ Công Thương.

2. Thương nhân du nhập các mặt hàng quy định tại khoản một Điều một nêu trên làm thủ tục hải quan theo các quy định hiện hành không phải đăng ký giấy phép du nhập tự động của Bộ Công Thương.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục
thuộc Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (15).
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Biên

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download