hoặc
Tài liệu học tập Công văn 420/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 420/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở

Công văn 420/GSQL-GQ1 về nhập cảng gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 420/GSQL-GQ1
V/v nhập cảng gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 407/HQĐL-NV ngày 13/5/2013 về vướng mắc giải quyết thủ tục hải quan đối với gỗ nhập cảng từ Campuchia qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1/ Về việc nhập cảng gỗ của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất An Phú qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn số 1858/UBND-CNXD ngày 10/5/2013 cho phép với số lượng một.000 m3 theo giấy phép số 3959/BCT-XNK ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương. Việc này UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 08/2/2013 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, giả dụ trong quá trình thực hiện có vướng mắc yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo lại UBND tỉnh Đắk Nông để được hướng dẫn cụ thể.

2/ Khi triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP dẫn trên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) số doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập cảng gỗ tại cửa khẩu phụ (lối mở) 751 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, tình hình quản lý hải quan đối với hoạt động nhập cảng gỗ tại đây để chỉ đạo kịp thời./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

 

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Nga

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download