hoặc
Tài liệu học tập Luận văn thạc sỹ đề tài: Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn thạc sỹ đề tài: Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh

Dưới đây là mẫu Luận văn thạc sỹ đề tài: "Cải tiến công tác lương thuởng, tiền thưởng tại công ty cổ phần xuất du nhập Bắc Giang" để các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị buôn bán sắp làm luận văn, đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo thêm cho bài luận của mình.

Luận văn thạc sỹ: "Cải tiến công tác lương thuởng, tiền thưởng tại công ty cổ phần xuất du nhập Bắc Giang"

 Content

1. Tính cần thiết của luận văn

Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của giang san, vấn đề lương thuởng, tiền thưởng cho người lao động đang là 1 trong các vấn đề quan trọng, được cả cá nhân người lao động và doanh nghiệp quan tâm.

Tiền lương, tiền thưởng với Nhà nước nó là 1 trong các công cụ để Nhà nước phân phối, xếp đặt và ổn định lao động 1 cách hợp lý giữa các ngành nghề, các vùng và thực hiện phân công lao động toàn xã hội.

Với doanh nghiệp, lương thuởng, tiền thưởng là 1 trong các chi tiết của chi phí sản xuất, có quan hệ trực tiếp và tác động tới mức lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với người lao động, lương thuởng tiền thưởng là các nhân tố vật chất rất quan trọng trong việc kích thích họ tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng. Do đó nguồn phúc lợi từ doanh nghiệp mà người lao động nhận được cũng sẽ tăng lên, góp phần bổ sung thêm cho thu nhập, tăng lợi ích cho người lao động. Ngoài ra, khi lợi ích của người lao động được bảo đảm bằng mức lương, thưởng thoả đáng sẽ tạo thành sức gắn kết giữa người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, làm cho người lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của doanh nghiệp.

Với vai trò như vậy đòi hỏi 1 chế độ lương thuởng, tiền thưởng cần phải luôn đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế xã hội trong từng thời kỳ để kích thích người lao động và góp phần quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất buôn bán của doanh nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang, lương thuởng, tiền thưởng cũng là một điều rất được Công ty quan tâm. Nhưng qua 1 thời gian công tác tại Công ty tôi nhận thấy công tác lương thuởng, tiền thưởng vẫn còn 1 số bất cập. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên tôi đã chọn đề tài “Cải tiến công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu

Tiền lương, tiền thưởng luôn là vấn đề quan trọng được quan tâm tại các doanh nghiệp vì lương thuởng, tiền thưởng là 1 chi tiết của chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp và tác động tới lợi nhuận của doanh nghiệp, là 1 nhân tố vật chất rất quan trọng trong việc tạo động lực lao động, tăng năng suất lao động, vì vậy đã có đa dạng công trình khác nhau nghiên cứu về lương thuởng, tiền thưởng. Các công trình đã nhắc đến 1 cách toàn diện, khái quát về lương thuởng, tiền thưởng và cũng có 1 số công trình đi sâu nghiên cứu hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng ở các doanh nghiệp như Công ty xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng, Công ty dệt 10-10, Công ty văn phòng phẩm Cửu Long… Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu cải tiến công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang. Do đó, đề tài luận văn là cần thiết và mang tính cấp bách.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục đích:

Nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang dựa trên các phân tích, đánh giá về công tác lương thuởng, tiền thưởng hiện tại của Công ty.

* Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và hệ thống hoá 1 số lý luận chung về lương thuởng, tiền thưởng, đánh giá sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.

- Phân tích và đánh giá công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang.

- Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang.

4. Đối tượng và khuôn khổ nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu 1 số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang. Chỉ xem xét các chi tiết ảnh hưởng trực tiếp tới lương thuởng, tiền thưởng, không đặt vấn đề đi sâu xem xét hạch toán lương thuởng, tiền thưởng. Luận văn coi lý luận chung về lương thuởng, tiền thưởng là cơ sở để cải tiến công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang.

* Phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu cải tiến công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang có tính hợp với việc phân tích và đánh giá công tác lương thuởng, tiền thưởng hiện tại của Công ty.

Về thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích đánh giá trong bài viết được giao hội từ 5 2005 (năm Công ty thực hiện Cổ phần hoá).

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn cốt tử sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp điều tra xã hội, thống kê, xử lý thông tin để phân tích, so sánh, lập bảng biểu, tổng hợp số liệu… nhằm làm rõ các luận điểm được đưa ra trong luận văn.

6. Dự kiến các đóng góp mới của luận văn

Việc nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang sẽ góp phần tạo động lực lao động, là đòn bẩy kinh tế quan trọng để khai thác và khơi dậy các tiềm năng của mỗi người lao động trong công việc và cũng góp phần hoàn thiện cộng cụ quản lý lương thuởng, tiền thưởng hữu hiệu cho doanh nghiệp, từ đó có các phương pháp trả lương, trả thưởng tốt nhất để người lao động có thể đóng góp đa dạng sức lực nhất cho việc đạt được các mục tiêu của Công ty.

7. Bố cục của luận văn

Ngoài phần khai mạc và phần kết luận, nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương:

- Chương 1: Một số vấn đề về lương thuởng, tiền thưởng và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng trong các doanh nghiệp

- Chương 2: Phân tích và đánh giá công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang

- Chương 3: Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác lương thuởng, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất du nhập Bắc Giang

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download