hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo trước khi dự án đi vào vận hành chính thức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo trước khi dự án đi vào vận hành chính thức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 5 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN
CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC

Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt y báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “…” trước khi đi vào vận hành chính thức được thành lập theo Quyết định số … ngày … tháng … 5 … của … đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … 5 … tới ngày …tháng … 5 … tại …

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi toàn bộ họ tên của Trưởng đoàn và toàn bộ các đoàn viên có mặt)

Đại diện phía Chủ dự án: (Ghi toàn bộ họ, tên, chức vụ các người có mặt)

Với sự tham gia của: (ghi toàn bộ họ, tên, chức vụ, tổ chức công tác của các người có mặt)

I. Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và các yêu cầu cần thiết khác do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt y báo cáo đánh giá tác động môi trường quyết định dựa theo tình hình thực tế khách quan của từng nơi, từng lúc và từng dự án cụ thể)

II. Nhận xét, kết luận:

III. Ý kiến của Chủ dự án:

Biên bản được lập vào hồi … giờ … ngày … tháng … 5 … tại … và đã đọc kỹ cho các người tham gia cùng nghe.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download