hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại Hồ Chí Minh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại Hồ Chí Minh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,

Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------

Số: 88/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng sáu 5 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 5 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng sáu 5 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 5 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản hai Điều 8 của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 5 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng sáu 5 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06 tháng 9 5 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 5 2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng sáu 5 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 5 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét yêu cầu của Sở Tài chính tại Tờ trình số 11445/STC-ĐTSC ngày 10 tháng 11 5 2010 về phương án điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt công đoạn 2010 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được quy định tại điểm b khoản một.một Điều một của Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng bảy 5 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Phương thức thu: Thu theo tỷ lệ % trên giá nước sạch.

- Mức thu: 10% trên giá nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 5 2011 tới hết 5 2015.

- Các nội dung không kể đến vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng bảy 5 2004 và Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 5 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông chuyên chở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, Giám đốc các công ty cung cấp nước sạch và các đối tượng sử dụng nước trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN/TP;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VP Đoàn ĐB QH và HĐND TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th) D.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Tài

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download