hoặc
Tài liệu học tập Công văn 802/CHHVN-VTDVHH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 802/CHHVN-VTDVHH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Giải pháp xử lý đối với tàu biển neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác

Công văn 802/CHHVN-VTDVHH về giải pháp xử lý đối với tàu biển neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 802/CHHVN-VTDVHH
V/v giải pháp xử lý đối với các tàu biển neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Các Cảng vụ Hàng hải.

Thực hiện văn bản số 161/TB-BGTVT ngày 21/3/2013 của Bộ Giao thông chuyên chở về thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về giải pháp xử lý đối với các tàu biển thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu như sau:

1. Các cảng vụ hàng hải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan công ty làm việc với chủ tàu, đại lý để nắm tình hình và tập kết ý kiến bằng văn bản về hướng xử lý đối với từng tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác để đề nghị giải pháp cụ thể chấm dứt tình trạng mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng đề phòng ô nhiễm môi trường và báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 10/4/2013 (thứ 4).

2. Để sẵn sàng cuộc họp do Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tại 2 khu vực, yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng phòng họp, mời họp các chủ tàu, công ty tín dụng, các cảng vụ hàng hải khu vực và các cơ quan, công ty liên quan để hợp nhất đề nghị giải pháp nhằm giải quyết đối với các tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác từ ngày 15 tới 20/4/2013 (thời gian cụ thể do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh chủ động đề xuất), cụ thể:

- Tại Hải Phòng: đối với các tàu tại khu vực từ Quảng Ninh tới Quy Nhơn.

- Tại TP. Hồ Chí Minh: đối với các tàu tại khu vực từ Nha Trang tới Cà Mau.

3. Mọi yếu tố xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam (số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy Hà Nội - ĐT/Fax: 04.3.7683198/04.3.7683058) để phối hợp giải quyết.

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng hải triển khai thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng ATANHH;
- Lưu VT, VTDVHH.

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Đức Tiến

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download