hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định hàng 5 từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------
Số: 27/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư tu sửa lớn, xây dựng
nhỏ tài sản 
cố định hàng 5 từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư
tại 
các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ
và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
------------------------------

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ, ban hành quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ  hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định hàng 5 từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định hàng 5 từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, các chương trình dự án, các Ban quản lý dự án (gọi chung là đơn vị) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thực hiện việc đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định hàng 5 từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư áp dụng theo Thông tư này.

2. Đối với các Ban quản lý dự án sử dụng kinh phí chi ban quản lý dự án từ nguồn đầu tư để tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định hàng 5 có thể áp dụng theo Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định

1. Việc đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định phải căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và bảo đảm thực hiện Luật thực hành tằn tiện, chống lãng phí.

2. Khi thực hiện việc đầu tư tu sửa lớn, xây dựng nhỏ tài sản nhất định chủ đầu tư phải căn cứ kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí đã được Bộ hài lòng và phê duyệt y chủ trương.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download