hoặc
Tài liệu học tập Công văn 752/2013/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 752/2013/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ quà biếu, tặng

Công văn 752/2013/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập cảng xe ôtô theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------
Số: 752/TCHQ-GSQL
V/v: Cấp giấy phép nhập cảng xe
ôtô theo chế độ quà biếu, quà tặng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 195/HQHN-GSQL ngày 24/01/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập cảng xe ôtô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng. Do vậy, Tổng cục Hải quan nhất trí nội dung đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số195/HQHN-GSQL dẫn trên, cụ thể là trường hợp ông Vũ Hùng Lân được cấp giấy phép nhập cảng xe ôtô đã qua sử dụng là quà tặng theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan với điều kiện xe đã qua sử dụng không quá 05 5, tính từ 5 sản xuất tới 5 nhập cảng và Ông Vũ Hùng Lân có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các quy định về chính sách thuế hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download