hoặc
Tài liệu học tập Phụ lục 01/TSDA: Biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phụ lục 01/TSDA: Biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Biểu mẫu kế toán

Phụ lục 01/TSDA: Biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc ban hành kèm theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 12 5 2005 của Bộ Tài chính như sau:

Phụ lục 01/TSDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC
ngày 19 tháng 12 5 2005 của Bộ Tài chính)

1. Tên dự án: ................................................................................................

Thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể hoặc Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố, UBND cấp huyện ...................................................

2. Thời điểm kiểm kê: ... giờ, ngày..... tháng .... 5 .....

3. Thành phần gồm:

- Ông (bà):.......................................... Chức vụ:..........................................

- Ông (bà):.......................................... Chức vụ:..........................................

- Ông (bà):.......................................... Chức vụ:..........................................

4. Kết quả kiểm kê:

STT
 
Danh mục tài sản
(chi tiết theo từng
loại tài sản)
Đơn vị tính Năm đưa vào sử dụng Số liệu tài sản theo sổ kế toán Số lượng tài sản theo kiểm kê Số lượng tài sản thừa, thiếu 

Ghi chú
Số lượng Nguyên giá (đồng) GTCL
(đồng)
Thừa Thiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     

5. Nguyên nhân thừa, thiếu:

6. Kiến nghị, yêu cầu hướng xử lý:

 Ngày ...... tháng ....... 5 .....

Thành phần tham gia kiểm kê
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download