hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 44/2009/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 44/2009/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Quyết định số 44/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Phương án khẩn nguy nói chung đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 44/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 5 2009

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Phương án khẩn nguy nói chung đối phó với hành vi
can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

––––––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 12 tháng bảy 5 2006;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành Phương án khẩn nguy nói chung đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, công ty trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download