hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1078/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1078/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012

Quyết định 1078/QĐ-UBND 5 2013 mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 5 2012 do tỉnh Sơn La ban hành.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 1078/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng sáu 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO NĂM 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng bảy 5 2009 của Chính phủ Quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 5 2009 của liên Bộ: Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho công đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng sáu 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Xét yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 465/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng năm 5 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Mua bảo hiểm y tế cho 93 người thuộc hộ gia đình cận nghèo 5 2012, cụ thể như sau:

STT

Tên huyện, thành phố

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

21

Danh sách họ tên, 5 sinh, địa chỉ cụ thể của từng người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê chuẩn và lưu tại Sở.

2

Huyện Sông Mã

3

3

Huyện Mộc Châu

1

4

Huyện Bắc Yên

2

5

Huyện Mai Sơn

34

6

Huyện Yên Châu

28

7

Huyện Thuận Châu

4

 

Tổng cộng

93

 

Điều hai. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều một của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều một và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, VX.SN19b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)Nguyễn Ngọc Toa

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download