hoặc
Tài liệu học tập Thông tư về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu số 48/2015/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu số 48/2015/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Giảm mạnh thuế nhập khẩu xăng dầu

Thông tư 48/2015/TT-BTC sửa đổi mặt hàng và mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 13 tháng 04 5 2015.

Giảm thuế du nhập xăng dầu

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 48/2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 5 2015

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẶT HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI
MỘT SỐ MẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘC NHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

 

Căn cứ ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông báo số 481/TB-VPCP ngày 31/12/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế giá nhiên liệu sinh học (xăng E5);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

Điều một. Sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10

Sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế du nhập ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với mặt hàng xăng sinh học và diezen sinh học tại Chương 98

1. Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số nhóm mặt hàng xăng sinh học và dầu diezel sinh học tại Chương 98 thuộc Biểu thuế du nhập ưu đãi ban hành kèm theo ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế du nhập ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bổ sung điểm một.38 vào khoản một Chú giải Chương thuộc mục I như sau:

“1.38. Nhóm 98.38 – xăng sinh học (E5, E10); dầu diezel sinh học (B5, B10)”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2015.

2. Thông tư này thay thế ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

3. Bãi bỏ công văn số 17728/BTC-CST ngày 04/12/2014 của Bộ Tài chính về việc các mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới; công văn số 16661/BTC-CST ngày 29/11/2012 của Bộ Tài chính về việc các mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay tương ứng với giá mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay trên thị trường thế giới.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Vũ Thị Mai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download