hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cầm cố tài sản được ban hành kèm theo ra ngày 15 tháng 07 5 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***--------

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài hội sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có

Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên A):

Ông(Bà):..........................................................................................................................................

Sinh ngày…………………………………..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...................cấp ngày.......tháng.......5........tại ...................................

Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký trợ thời trú): .............

Có thể chọn 1 trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:...................................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............ cấp ngày...................... tại ...........................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ....................................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: cấp ngày ....................tại ..........................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:..............................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............ cấp ngày...................... tại ...........................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:.........................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............ cấp ngày...................... tại ...........................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:....................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............ cấp ngày...................... tại ...........................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:: ........................................................................................................................................

Trụ sở:: .................................................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ngày tháng năm do cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán số: ...................ngày....... tháng..........5...... do ...............cấp.

Số Fax:.................................................................... Số điện thoại:.....................................................

Họ và tên người đại diện:......................................................................................................................

Chức vụ:: ................................................................................................................................................

Sinh ngày:: ..............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: : ...................................cấp ngày: ................................ tại: .........................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……….........................………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên A                                                                                                           Bên B
(ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)                                                                   (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download