hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------

Số: 39/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 22 tháng bảy 5 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông (Phụ lục I).

Cách ghi Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông thực hiện theo hướng dẫn kèm theo Quyết định này (Phụ lục II).

Điều 2. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông cấp cho người học có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

1. Người học đã học xong chương trình lớp 10 và được lên lớp theo quy định về đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thông.

2. Người học đã học xong chương trình lớp 11 và được lên lớp theo quy định về đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thông.

3. Người học đã học xong chương trình lớp 12, được đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ở lớp 12 từ trung bình trở lên, học lực ở lớp 12 không bị xếp loại kém và tổng số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ 1 lần hoặc nghỉ đa dạng lần cộng lại).

Điều 3. Thủ trưởng cơ sở giáo dục, nơi người học theo học chương trình trung học phổ thông, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

 

Phụ lục II
Hướng dẫn cách ghi trên Giấy chứng nhận hoàn thành
chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

(Kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22 tháng bảy 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học theo học chương trình trung học phổ thông.

(3) Ghi rõ lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12.

(4) Ghi toàn bộ họ, tên đệm và tên theo giấy khai sinh.

(5) Ghi toàn bộ ngày sinh, tháng sinh, 5 sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh là ngày một tới ngày 9; tháng sinh là tháng một, tháng hai thì thêm số 0 ở đằng trước (ví dụ: 01, 02,…). Năm sinh ghi toàn bộ 04 chữ số.

(6) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi sinh của người học theo giấy khai sinh.

(7) Ghi rõ 10/12 hoặc 11/12 hoặc 12/12.

(8), (9) Ghi theo học bạ.

(10) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học theo học chương trình trung học phổ thông.

(11) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt hội sở chính.

(12) Ghi ngày tháng 5 cấp Giấy chứng nhận.

(13) Hiệu trưởng nhà trường hoặc Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi người học theo học ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(14) Số ghi vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download