hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 794/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 794/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 cho một số tỉnh Bắc bộ

Quyết định số 794/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 cho 1 số tỉnh Bắc bộ. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 794/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 5 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ
Đông - Xuân 2008 - 2009 cho 1 số tỉnh Bắc bộ
----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1263/BNN-TL ngày 11 tháng năm 5 2009), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 7779/BTC-NSNN ngày 02 tháng sáu 5 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bộ Tài chính trích 47,một tỷ đồng (bốn mươi bẩy tỷ, 1 trăm triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 5 2009, hỗ trợ các địa phương để chống hạn vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 (tiền điện, xăng dầu bơm nước vượt định mức, nạo vét các cửa lấy nước, trục sông chính tăng thêm so với mức bình thường). Phân bổ cụ thể cho các tỉnh như sau:

1. Hà Giang: 8,sáu tỷ đồng;

2. Bắc Giang: sáu,hai tỷ đồng;

3. Hà Nam: sáu,bảy tỷ đồng;

4. Ninh Bình: 8,hai tỷ đồng;

5. Thanh Hóa: 9,9 tỷ đồng;

6. Nghệ An: bảy,năm tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).Thưởng
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download