hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1545/2013/QĐ-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1545/2013/QĐ-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Sửa đổi quy định tạm thời về tài liệu cần cung cấp để công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

Quyết định 1545/2013/QĐ-BYT sửa đổi quy định tạm về tài liệu cần cung cấp để công bố danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc xấp xỉ điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh xấp xỉ sinh học kèm theo Quyết định 2962/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1545/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2962/QĐ-BYT NGÀY 22/08/2012 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CÁC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP ĐỂ CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC, THUỐC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ VỚI THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC, THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Sửa đổi, bổ sung Khoản hai Mục I của Quy định tạm về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc xấp xỉ điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh xấp xỉ sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế như sau:

"2. Bằng độc quyền sáng chế (Patent) do 1 trong các cơ quan sở hữu trí tuệ có thẩm quyền (trong danh sách tại Mục V của Quy định này) cấp cho:

(i) Hoạt chất đối với thuốc chứa 1 hoạt chất; hoặc

(ii) Tổ hợp (hỗn hợp) các hoạt chất đối với thuốc chứa đa dạng hoạt chất; hoặc

(iii) Dược phẩm hoặc chế phẩm hoặc dạng bào chế đối với thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc dùng cho mắt, thuốc phun mù, thuốc cấy, thuốc dán qua da, thuốc dạng gel.

Bằng độc quyền sáng chế phải kèm theo phần dẫn chiếu điểm yêu cầu bảo hộ xác lập khuôn khổ bảo hộ (bản chính được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định; hoặc bản sao được chứng nhận hợp lệ theo quy định; hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở trong trường hợp bằng độc quyền sáng chế có thể tra cứu, xác định tại các website cơ sở dữ liệu của các Cơ quan sở hữu trí tuệ - trường hợp này cần chỉ rõ địa chỉ tra cứu, tên cơ quan sở hữu trí tuệ và mã tra cứu)".

Điều hai. Bổ sung 2 cơ quan dưới đây vào danh sách các cơ quan sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế được ưng ý để xem xét công bố danh mục thuốc biệt dược gốc tại Mục V của Quy định tạm về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc xấp xỉ điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh xấp xỉ sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế:

"15. Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Cộng hòa Liên bang Đức (German Patent and Trade Mark Office) (mã nước: DE);

16. Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (United Kingdom Intellectual Property Office) (mã nước: GB)."

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý dược, Quản lý khám chữa bệnh, Khoa học công nghệ và Đào tạo, Quản lý y dược cổ truyền; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Bảo hiểm xã hội VN (để p/h);
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Các doanh nghiệp sản xuất, đăng ký thuốc;
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Thị Xuyên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download