hoặc
Tài liệu học tập Văn bản đề nghị nhận thừa kế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Văn bản đề nghị nhận thừa kế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ

Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài hội sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….

Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký nhất thời trú).......................

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..

(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Nếu đa dạng người cùng yêu cầu nhận thừa kế thì ghi như sau:

Chúng tôi là :

1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….

Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký nhất thời trú)..........................

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download