hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu Y tế - Sức khỏe

 Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

(Đối với người  nước ngoài)

Kính gởi : Sở Y tế Hà Nội

Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh: . . . . . . . . . . . . . .  Quốc tịch:  . . . . . . . . . .

Chỗ ở hiện tại:. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số Hộ chiếu . . . . . . . . . . . . Cấp ngày . . . .tháng . . . .5 . . . . . Tại . . . . . . . . . . . .

Bằng cấp chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm tốt nghiệp:  . . . . . . . . . . .  

Nơi cấp bằng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đã công tác tại cơ sở y dược từ ngày . . . tháng . . năm  . . . tới ngày . . . tháng . . 5 . 

Đơn vị công tác cuối cùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, Nghị định 103/2003/NĐ-CP, Thông tư số 07/2007/TT-BYT và các quy định khác về hành nghề y;

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho tôi theo luật định.

Loại hình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Hồ sơ gồm có:

1) Đơn đề nghị cấp gia hạn CCHN Y cho người nước ngoài (theo mẫu)

2) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm việc

3) Chứng chỉ hành nghề đã được cấp

4) 02 ảnh chân dung 4cm x6cm

5) Giấy phộp lao động

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ngày nhận hồ sơ...............................

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm  200

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download