hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 08/2010/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 08/2010/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

BỘ XÂY DỰNG
-------------

Số: 08/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
---------------------------

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tới điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tới điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn Nhà nước áp dụng Thông tư này.

3. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), giả dụ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có các quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều hai. Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 34 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thoả thuận của hợp đồng.

2. Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tổng mức đầu tư được phê phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá nhất quyết, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

4. Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%), chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho các khối lượng công việc bổ sung ngoài khuôn khổ công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, khuôn khổ, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng.

Điều 3. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

1. Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): Chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho các khối lượng công việc bổ sung ngoài khuôn khổ công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, cụ thể:

a) Đối với hợp đồng tư vấn, khối lượng công việc bổ sung ngoài khuôn khổ hợp đồng là các khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng, khối lượng công việc bổ sung ngoài khuôn khổ hợp đồng là các khối lượng nằm ngoài khuôn khổ công việc phải thực hiện theo giao diện.

c) Đối với hợp đồng cung cần thiết bị, khối lượng công việc bổ sung ngoài khuôn khổ hợp đồng là các danh mục đồ vật bổ sung nằm ngoài danh mục thuộc khuôn khổ hợp đồng đã ký kết ban đầu.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá nhất quyết, hợp đồng theo thời gian:

a) Trường hợp khối lượng (hoặc thời gian) thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc đa dạng hơn so với khối lượng (hoặc thời gian) trong hợp đồng đã ký thì thanh toán theo khối lượng hoặc thời gian hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

b) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, đồ vật do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động thất thường hoặc khi Nhà nước đổi thay chính sách về thuế, lương thuởng ảnh hưởng trực tiếp tới giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá giả dụ được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

a) Trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc đa dạng hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký thì thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

b) Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên thỏa thuận sẽ điều chỉnh lại đơn giá cho các khối lượng công việc được điều chỉnh giá do trượt giá sau 1 khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

c) Trường hợp đặc biệt: Do yêu cầu khẩn cấp cần khắc phục các hậu quả về thiên tai hoặc trường hợp do yêu cầu về tiến độ tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định giá hợp đồng và được phép của Thủ tướng Chính phủ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download