hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu doanh nghiệp

Thủ tục đổi thay nội dung đăng ký buôn bán công ty cổ phần

Thủ tục đổi thay nội dung Đăng ký buôn bán của Công ty Cổ phần (Bổ sung đổi thay ngành nghề, đổi thay hội sở, đổi tên doanh nghiệp, đổi thay vốn điều lệ, đổi thay người đại diện theo pháp luật, đổi thay cổ đông sáng lập …) bao gồm:

1.  Hồ sơ Đăng ký bổ sung, đổi thay ngành, nghề kinh doanh:

+    ;

+   Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, đổi thay ngành nghề buôn bán phải có vốn pháp định);

+   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, đổi thay ngành, nghề buôn bán phải có chứng chỉ hành nghề).

2.  Hồ sơ đăng ký đổi thay địa chỉ hội sở chính của doanh nghiệp:

+   ;

+   Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển hội sở từ tỉnh khác về Hà Nội.)

3.  Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:

+   ;

+   Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

4.  Hồ sơ đăng ký đổi thay vốn điều lệ Công ty 

+    ;

+   Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ);

+   Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp buôn bán ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, giả dụ mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

5.  Hồ sơ đăng ký đổi thay người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần:

+    ;

+   Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh;

+   Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị trợ thời giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và biểu quyết nhất trí về việc đổi thay người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6.  Đăng ký đổi thay cổ đông sáng lập Công ty cổ phần:

Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 84  và khoản năm Điều 84 Luật Doanh nghiệp(bán cổ phần của Cổ đông sáng lập).

+    ;

+   Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh: đổi thay cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;

+   Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh:thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;

+   Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi;

7.   Đăng ký đổi thay nội dung đăng ký buôn bán, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

+   Hồ sơ đăng ký đổi thay ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download