hoặc
Tài liệu học tập Lý lịch tư pháp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Lý lịch tư pháp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Mẫu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 

Mẫu lý lịch tư pháp biểu thị các nội dung như thông tin về cá nhân, thông tin về án tích, thông tin chung về án tích, thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mẫu số 01/2013/TT-LLTP

…………

….…………...1

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Mã số2:

 

I. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN3

Họ và tên4

 

Tên gọi khác (nếu có)

 

Giới tính

 

Ngày tháng năm sinh

 

Nơi sinh5

 

Dân tộc

 

Quốc tịch 

 

Nơi thường trú6

 

Nơi tạm trú7

 

Giấy CMND/Hộ chiếu

.................. Số................. cấp tại: ................... ngày ......... tháng ....... 5 ...

Số định danh cá nhân

 

Họ và tên cha 

 

Ngày/tháng/năm sinh:

Họ và tên mẹ

 

Ngày/tháng/năm sinh:

Họ tên vợ (hoặc chồng)

 

Ngày/tháng/năm sinh:    

Ghi chú9

 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ÁN TÍCH10 

Stt

Mã số 
bản án11

Ngày cập nhật

 Người cập nhật

Thời điểm 
chấp hành xong 
bản án

Thời điểm được 
xóa án tích

Kết quả Giám đốc 
thẩm/Tái thẩm 
(nếu có)

Ghi chú

               
               
               
               
               

III. THÔNG TIN VỀ ÁN TÍCH 

NỘI DUNG BẢN ÁN

MàSỐ BẢN ÁN: ......................................

Ngày tháng năm cập nhật

Người cập nhật

Số bản án 

     

Ngày tháng năm tuyên án

 

Tòa án đã tuyên bản án

 

Tội danh - Điều khoản của 
BLHS được áp dụng

 

Hình phạt chính

 

Hình phạt bổ sung (nếu có)

 

Nghĩa vụ dân sự (nếu có)

 

Biện pháp tư pháp (nếu có)

 

Án phí

 

Thời điểm chấp hành hình phạt chính

 

Ghi chú

 

TÌNH TRẠNG THI HÀNH ÁN

Quyết định thi hành bản án hình sự

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Tòa án ra quyết định

 

Nội dung quyết định 

 

Thời điểm chấp hành hình phạt chính

 

Ghi chú

 

Quyết định miễn chấp hành
 án phạt tù có thời hạn/ phạt cải tạo không giam giữ

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Tòa án ra quyết định

 

Án phạt được miễn chấp hành

 

Ngày tháng năm được miễn

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định miễn chấp hành
án phạt cấm cư trú, án phạt quản chế

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định 

 

Tòa án ra quyết định

 

Án phạt được miễn chấp hành

 

Ngày tháng năm được miễn

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Tòa án ra quyết định

 

Thời gian được hoãn

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

 Cơ quan, tổ chức theo dõi, quản lý

 

 Ghi chú

 

Quyết định giảm thời hạn chấp hành án
 phạt tù/ án phạt cải tạo không giam giữ

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Tòa án ra quyết định

 

Hình phạt được giảm thời hạn chấp hành

 

Thời gian được giảm

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Tòa án ra quyết định

 

Thời gian được rút ngắn

 

Ngày tháng năm quyết định có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định 

 

Tòa án ra quyết định

 

Thời gian tạm đình chỉ

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Cơ quan theo dõi, quản lý

 

Ghi chú

 

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù/án phạt
cải tạo không giam giữ/thời gian thử thách án treo

Số giấy chứng nhận

     

Ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận

 

Cơ quan chứng nhận

 

Án phạt đã chấp hành xong

 

Về nơi cư trú tại

 

Hình phạt bổ sung tiếp tục phải chấp hành 

 

Ngày tháng năm chấp hành xong án phạt

 

Ghi chú

 

Văn bản thông báo kết quả thi hành án
 phạt trục xuất

Số văn bản

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan thông báo

 

Nội dung thông báo

 

Ngày tháng năm thi hành xong án phạt

 

Ghi chú

 

Quyết định tiếp nhận chuyển giao

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Cơ quan ra quyết định

 

Nội dung quyết định

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận 
chuyển giao/Thông báo về việc thực hiện quyết định dẫn độ

Số văn bản

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan ra văn bản

 

Nội dung văn bản

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú,
 án phạt quản chế, án phạt tước một số quyền công dân, án phạt 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Số văn bản

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan chứng nhận

 

Nội dung chứng nhận

 

Ngày tháng năm chấp hành xong án phạt

 

Ghi chú

 

Quyết định ân giảm án tử hình

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Cơ quan ra quyết định

 

Nội dung quyết định

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định thi hành án phạt tiền,
 án phạt tịch thu tài sản, án phí và nghĩa vụ dân sự khác

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Cơ quan ra quyết định

 

Các khoản phải thi hành

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án
 đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Cơ quan ra quyết định

 

Nội dung quyết định

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Quyết định đình chỉ thi hành án dân sự

Số quyết định

     

Ngày tháng năm ra quyết định

 

Cơ quan ra quyết định 

 

Nội dung quyết định

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú

 

Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Số văn bản

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan xác nhận 

 

Nội dung xác nhận (toàn bộ, một phần)

 

Nghĩa vụ dân sự còn phải thi hành (nếu có)

 

Ghi chú

 

Văn bản xác nhận đã chấp hành xong án phạt tiền, 
tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ 
dân sự khác trong bản án hình sự

Số văn bản

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan ban hành

 

Nội dung xác nhận

 

Ngày tháng năm chấp hành xong

 

Ghi chú

 

Giấy chứng nhận đặc xá

Số giấy chứng nhận

     

Ngày tháng năm ra văn bản 

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận

 

Đã chấp hành xong hình phạt tù theo quyết định đặc xá số

 

Được đặc xá tha tù trước thời hạn kể từ ngày                              

 

Về nơi cư trú tại

 

Hình phạt bổ sung tiếp tục phải chấp hành

 

Ghi chú

 

Giấy chứng nhận đại xá

Số giấy chứng nhận

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan cấp giấy chứng nhận

 

Được miễn trách nhiệm hình sự theo quyết định đại xá số

 

Được đại xá tha tù trước thời hạn kể từ ngày            

 

Về nơi cư trú tại

 

Ghi chú

 

Quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận,
 văn bản thông báo khác

Tên văn bản:………………………

Số giấy văn bản

     

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan ban hành văn bản

 

Nội dung của văn bản

 

Ngày tháng năm có hiệu lực

 

Ghi chú            

 
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download