hoặc
Tài liệu học tập Công văn 200/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 200/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Thông quan hàng hóa phải kiểm dịch

Công văn 200/GSQL-GQ1 về thông quan hàng hóa phải kiểm dịch do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 200/GSQL-GQ1
V/v thông quan hàng hóa phải kiểm dịch

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 196/HQCT-NV ngày 28/01/2013 (nhận ngày 14/3/2013) của tổ chức, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu:

Trường hợp lô hàng xuất khẩu được cơ quan kiểm dịch cấp Giấy nhất thời cấp kết quả kiểm dịch thực vật theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì lô hàng đã đủ điều kiện xuất khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa và gia hạn nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo thẩm quyền quy định.

2. Đối với thủy sản đông lạnh nhập cảng được cơ quan kiểm dịch cho đưa về kho bảo quản nhưng không cấp Giấy di chuyển hàng hóa.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan hải quan giải quyết cho chủ hàng mang hàng về bảo quản khi lô hàng được cấp Giấy di chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu số 6). Trường hợp cơ quan kiểm dịch thực hiện không đúng quy định nêu trên thì tổ chức làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm dịch để làm rõ căn cứ pháp lý thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c)
- Lưu: VT, GQ1.

 

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Nga

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download