hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị số 01/CT-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị số 01/CT-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Triển khai thi hành Luật đất đai

Chỉ thị 01/CT-TTg 5 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 01/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 5 2014

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Tại Kỳ họp vật dụng sáu Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng bảy 5 2014. Luật đất đai là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, hà tiện, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.

Để bảo đảm các điều kiện cho việc công ty thi hành Luật, tạo thành các chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công ty triển khai thực hiện ngay 1 số việc sau đây:

1. Khẩn trương sẵn sàng các điều kiện để thi hành Luật đất đai

a) Triển khai công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình rộng rãi, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, công ty, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; đặc thù quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan phát thanh, truyền hình, các báo công ty việc rộng rãi, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, công ty, cá nhân tại địa phương.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rộng rãi pháp luật về đất đai để pháp luật thực sự đi vào đời sống.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền, rộng rãi pháp luật về đất đai bằng đa dạng hình thức tới từng công ty, từng người dân; chỉ đạo phát hành và phát hành ấn phẩm về pháp luật đất đai, kể cả các ấn phẩm bằng tiếng dân tộc, để rộng rãi rộng rãi trong nhân dân ở các vùng, miền trong cả nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, rộng rãi nội dung của Luật đất đai và các văn bản dưới luật; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về các nội dung đổi mới quan trọng của Luật đất đai.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các công ty thành viên của Mặt trận như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các công ty đoàn thể khác xây dựng và công ty thực hiện chương trình rộng rãi pháp luật về đất đai tới các hội viên.

Công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. Trước mắt, trong Quý I và Quý II 5 2014 mở đợt tuyên truyền, rộng rãi Luật đất đai rộng rãi trong nhân dân trước khi Luật có hiệu lực thi hành.

b) Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới việc thi hành Luật đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định yếu tố 1 số điều của Luật đất đai, Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khuông giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tham mưu xác định giá đất, Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan rà soát hệ thống thông tư, thông tư liên tịch đã ban hành từ 5 2013 trở về trước để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật đất đai và các Nghị định quy định yếu tố thi hành Luật; chỉ đạo, kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật đất đai và các Nghị định quy định yếu tố thi hành Luật của các địa phương.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ Nghị định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan rà soát, xây dựng, ban hành các thông tư, thông tư liên tịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho phù hợp với Luật đất đai và các Nghị định quy định yếu tố thi hành Luật.

Các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý các nội dung có liên quan tới quản lý và sử dụng đất đai để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật đất đai.

Các Bộ, ngành trong quá trình xây dựng, giám định các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan tới đất đai phải bảo đảm các quy định hợp nhất, đồng bộ với Luật đất đai.

Các Bộ, ngành, cơ quan hoàn thành việc trình Chính phủ dự thảo các Nghị định trước ngày 15 tháng 4 5 2014; riêng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trình trước 15 tháng sáu 5 2014.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật đất đai và các Nghị định quy định yếu tố thi hành Luật; chỉ đạo rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật đất đai.

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được giao trong Luật đất đai của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.

c) Kiện toàn công ty bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức phát triển quỹ đất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật đất đai, tạo thành các chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất

Việc công ty thi hành Luật đất đai là 1 quá trình và phải được triển khai toàn diện, đồng bộ; trước mắt trong 2 5 2014 và 2015 phải tạo thành các chuyển biến rõ rệt trên các mặt sau đây:

a) Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường công ty thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp nhà nước đã được Quốc hội thông qua; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp nhà nước cho phù hợp với quy định của Luật đất đai khi đồ mưu hoạch sử dụng đất 05 5 (2016 - 2020); hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt; đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc lập, phê phê duyệt và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật đất đai khi đồ mưu hoạch sử dụng đất 05 5 (2016 - 2020).

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố công khai và công ty thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt; chỉ đạo hoàn thành việc lập và phê phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước ngày 01 tháng bảy 5 2015; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật đất đai khi đồ mưu hoạch sử dụng đất 05 5 (2016 - 2020); chỉ đạo công ty đồ mưu hoạch sử dụng đất hàng 5 của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành; tăng cường kiểm tra việc công ty thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

b) Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát toàn bộ diện tích đất đai đang sử dụng các công ty sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật đất đai khi có hiệu lực thi hành.

c) Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xác định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích nhà nước, công cộng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua ngay sau khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành; kiên quyết thu hồi các diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không đưa sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật đất đai.

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất phải thực hiện toàn bộ các quy định về thông báo thu hồi đất; lập, phê phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập và thực hiện dự án tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi và phương án bố trí tái định cư theo quy định của Luật đất đai nhằm bảo đảm công khai, dân chủ và công bằng. Tập trung công ty xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi. Đồng thời, chấn chỉnh ngay các mặt còn yếu kém trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trước hết tập trung cho các dự án trọng điểm của Trung ương và của địa phương đã có quyết định thu hồi đất.

d) Đẩy mạnh việc điều tra căn bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất

Tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 5 2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 1417/CT-TTg ngày 24 tháng 8 5 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 5 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra căn bản về đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính; tập trung xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại, theo mô hình tập trung, hợp nhất trên khuôn khổ cả nước, phục vụ đa mục tiêu.

Trước 5 2016, căn bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính, trích đo địa chính có tọa độ. Bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, hợp nhất hệ thống hồ sơ địa chính trên cả nước. Trong 5 2015, hoàn thành tổng điều tra về đất đai, trong đó tập trung điều tra yếu tố 1 số loại đất quan trọng.

đ) Tập trung làm tốt công tác định giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xây dựng khuông giá đất trình Chính phủ quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể tại địa phương; nghiên cứu, thí điểm lập bản đồ giá đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tốt công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất ngay sau khi Chính phủ công bố khuông giá đất theo quy định của Luật đất đai; kiện toàn công ty và cán bộ làm công tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành lập Hội đồng giám định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu vật nài, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc thù là các vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, coi đây là nhiệm vụ đặc thù quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp ở địa phương. Tiếp tục thanh tra, xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết xử lý thu hồi đất còn để hoang hóa, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, đặc thù là đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan tới đất đai.

b) Giải quyết dứt điểm các khiếu vật nài, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xét xử các tranh chấp về đất đai để áp dụng sau khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành.

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các khiếu vật nài, tố cáo có liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng từ 5 2013 trở về trước, tập trung trước hết cho các khiếu vật nài về bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngăn dự phòng các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất dẫn đến tranh chấp, khiếu vật nài, tố cáo.

c) Triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xây dựng ngay hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất; công ty thực hiện đánh giá việc thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tác động của chính sách, pháp luật tới kinh tế, xã hội và môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, công ty có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, doanh nghiệp trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download