hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 5 có file nghe

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Tiểu học Đặng Cương gồm hai sheet cùng file nghe đi kèm, giúp các em nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh và hệ thống lại kiến thức được học trong chương trình lớp năm hiệu quả.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

Đặng Cương Primary School

Full name: ……………………………...

Class: 5……

 

 

……..…………………., May……, 2015

THE FINAL EXAMINATION

Subject: English 5

School year: 2014 - 2015

Time: 20 minutes (Sheet 1)

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question một. Listen and number. (1pt)

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question hai. Listen and colour. (1pt)

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 3. Listen and match. (1pt)

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

 Question 4. Listen and circle. (1pt)

1. Nga went to see her grandparents by _____________.

    A. coach           B. bus              C. motorbike

2. Linda went to her hometown by _________________.

    A. train             B. plane           C. coach

3. Linh went to her home village by ________________.

    A. train            B. ship             C. motorbike

4. Mai went to her hometown by ___________________.

    A. boat           B. taxi              C. plane

Question năm. Listen and complete. (1pt)

1. The girls (1) must use the zebra crossing.

2. The girls and the boys (2) _________________ their bikes there.

3. The woman (3) ______________________ a helmet.

4. The boys mustn’t play (4)_______________________.

5. The little boy mustn’t run after a (5)_____________________.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download