hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 08/2013/TT-NHNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 08/2013/TT-NHNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 08/2013/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gởi bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp, cá nhân tại doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 08/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Luật Các doanh nghiệp tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gởi bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp, cá nhân tại doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Điều một. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất tiền gởi bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức như sau:

1. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gởi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là 2%/năm.

2. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gởi có kỳ hạn từ một tháng tới dưới 12 tháng là bảy,5%/năm: riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gởi kỳ hạn từ một tháng tới dưới 12 tháng là 8%/năm.

3. Lãi suất tiền gởi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

4. Tiền gởi bao gồm các hình thức tiền gởi không kỳ hạn, tiền gởi có kỳ hạn, tiền gởi tùng tiệm, chứng chỉ tiền gởi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gởi khác của doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các doanh nghiệp tín dụng.

Điều hai. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gởi quy định tại Điều một Thông tư này áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

Điều 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài niêm yết công khai lãi suất tiền gởi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gởi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi nhận tiền gởi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 5 2013 và thay thế Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 5 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gởi bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp, cá nhân tại doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Đối với lãi suất tiền gởi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của doanh nghiệp, cá nhân tại doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho tới hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, doanh nghiệp, cá nhân không tới lĩnh tiền gởi, thì doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất đối với tiền gởi theo quy định tại Thông tư này.

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về mức lãi suất tiền gởi bằng đồng Việt Nam; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với doanh nghiệp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm quy định tại Thông tư này.

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Như khoản 4 Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ CSTT, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đồng Tiến

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download